סיכום ישיבת ועד איט”ה 4.03.19

נוכחים: ד”ר עופר פלד, אנה גולדברט, ד”ר איתי אדרס, פרופ’ שרה פרידמן, ד”ר שירי בן נאים, גב’ מרב ברקבי שני, ד”ר נפתלי הלברשטאט, גב’ יעל אליעזר וד”ר איריס ברכוז.

הישיבה הראשונה של הוועד הנבחר הוקדשה להיכרות בין חברי הוועד, הגדרת קווי מתאר לנושאים שחברי הוועד מעוניינים לקדם, דיון בוועדות השונות ומינוי בעלי תפקידים מחברי הוועד, עדכונים מהאגודה האירופית EABCT.
בעקבות החלטתו של מר יעקב סיני לפרוש מהוועד החדש עוד טרם החל הוועד בעבודתו, הוזמנה ד”ר איריס ברכוז להצטרף לוועד מעצם היותה הבאה בתור בהתאם למיקומה בתוצאות הבחירות של חברי האגודה.

קווי מתאר לפעילות הוועד הנבחר

1. לעודד הצטרפות חברים חדשים לאיט”ה בקרב בוגרי התוכניות ומטפלי CBT מוסמכים בארץ, תוך ניסיון להיענות לצרכים ותחומי העניין של חברי האגודה.
2. לקדם שקיפות של פעילות הוועד ע”י פרסום נושאי הדיון והחלטות שהתקבלו בישיבות.
3. להסדיר את נושא קטגוריות החברות באיט”ה וההסמכות שניתנות ע”י האגודה בהתאם למקצועות השונים.
4. לקדם את ההכרה של המסגרות הציבוריות בהסמכות שניתנות ע”י איט”ה והכרה בלימודים של התוכניות המאושרות ע”י איט”ה כלימודי הכשרה בפסיכותרפיה.
5. כתיבת תקנון המפרט את פעילות האגודה, פעילות הוועד, וועדות המשנה ופרסומו באתר איט”ה.
6. לחזק את הקשר בין הוועד לבין חברי איט”ה ולעודד את החברים לקחת חלק בוועדות המשנה ולתרום לפעילות איט”ה.
7. קידום הלימוד המתמשך של חברי האגודה בהשתלמויות, ימי עיון, כנסים וכד’.
8. בחירת חברת הכנסים לארגון כנס איט”ה השנתי תיעשה באמצעות מכרז ותיחור בין חברות.
9. שינוי בחלק מוועדות המשנה: ועדת קבלת חברים תעסוק בפניות השונות כולל דיון במקרים חריגים; ועדת הדרכה תעסוק בהסמכות להדרכה ותדון במקרים חריגים; תוקם ועדת ערר אליה ניתן לפנות במטרה לערער על החלטות הוועדות השונות; ועדות אתיקה וביקורת יואחדו וחבריה יהיו חיצוניים לוועד. נציג של ועדה זו יוזמן כמשקיף לישיבות הוועד.

מינוי חברי הוועד לתפקידים בוועדות השונות

יו”ר איטה משותף – ד”ר עופר פלד ואנה גולדברט
ועדת קבלת חברים – ד”ר איריס ברכוז (יו”ר), הוועדה תמנה 5 חברים כדי לזרז את המענה לפניות.
ועדת הדרכה – ד”ר שירי בן נאים (יו”ר), ד”ר איתי אדרס
ועדת תוכניות הכשרה – פרופ’ שרה פרידמן (יו”ר), אנה גולדברט
ועדת ערר – יעל אליעזר (יו”ר), ד”ר עופר פלד
ועדת ימי עיון – ד”ר נפתלי הלברשטאט (יו”ר)
ועדת כנס שנתי – ד”ר שרה פרידמן (יו”ר בשנה הראשונה), ד”ר שירי בן נאים (יו”ר בשנה השנייה והשלישית)
ועדת אינטרנט ופרסום – יעל אליעזר (יו”ר), אנה גולדברט, ד”ר איריס ברכוז.
ועדת קידום מעמד CBT בארץ וקשרים עם חו”ל – מרב ברקבי שני (יו”ר לקידום בארץ), ד”ר נפתלי הלברשטאט (יו”ר קשרים עם חו”ל), ד”ר איתי אדרס, ד”ר עופר פלד.
גזבר – ד”ר איתי אדרס
ועדת ביקורת ואתיקה – יפורסם בהמשך.

הוועד מזמין את חברי איט”ה להציע עצמם כחברים בוועדות המשנה השונות באמצעות שליחת מייל לכתובת itacbtisrael@gmail.com עד תאריך 19.3.19. מבין המעוניינים ייבחרו חברי ועדות המשנה בהצבעה של חברי הוועד המרכזי.