סיכום ישיבת ועד איט”ה 6.5.19

נוכחים: ד”ר עופר פלד, ד”ר גולדברט, ד”ר איתי אדרס, פרופ’ שרה פרידמן, ד”ר שירי בן נאים, גב’ מרב ברקבי שני, גב’ יעל אליעזר, ד”ר איריס ברכוז, וד”ר נפתלי הלברשטאט.

לקראת הישיבה הנוכחית יו”רים של ועדות המשנה של איט”ה הכינו דיווח על פעילות הוועדות במהלך חודש אפריל 19.

ועדת קבלת חברים (ד”ר איריס ברכוז יו”ר, ענת שינה קנדיוטי, שי שורר, הילה הראל, קרן ניסן אילסר): הוועדה מעוניינת לחדד את הקריטריונים הנדרשים לקבלת חברים חדשים לאיט”ה אשר צברו למידה של CBT לא במסגרות של תוכניות ההכשרה המוכרות ע”י איט”ה. לבחינת נושא זה יוקדשו חודשי הקיץ הקרובים.

ועדת הדרכה (ד”ר שירי בן נאים יו”ר, ד”ר איתי אדרס): ד”ר חסינטו ענבר, החבר בוועדה, ביקש להצטרף לדיונים מהחודש הבא. הועדה דנה ב-5 פניות מתוכן 3 להתחלת הסמכה להדרכה ו-2 לסיום תהליך ההסמכה. חלק מהבקשות נדונו בנוהל חריג. דיונים חריגים יוכרעו בהצבעת רוב ויתועדו בטופס דיון חריג עם פירוט הנימוקים וההחלטות.

ועדת תוכניות הכשרה (פרופ’ שרה פרידמן יו”ר, ד”ר אנה גולדברט, ד”ר רונדה אדסקי): מענה ראשוני לפנייה חדשה יינתן תוך שבועיים והחלטה תוך חודש מהפנייה (למעט ימי חג ומועד) במידה ולא נדרשת השלמת מסמכים. הוועדה תפעל לפתיחת קבוצת גוגל שתרכז את כל ראשי התוכניות כדי לאפשר דיון פתוח בנושאי ההכשרה. שינויים מהותיים בקריטריונים יידונו בשיתוף עם מנהלי התוכניות, בוועד איט”ה ובמידת הצורך יובאו להצבעה באספת חברים. 

ועדת ערר (יעל אליעזר יו”ר, ד”ר מירית שני סלע, ד”ר עופר פלד): הוועדה מטפלת בערעורים על החלטות של ועדות חברים, הדרכה ותוכניות הכשרה. הועדה דנה בערעור אחד על החלטה של ועדת חברים. הערעור נדחה פה אחד והחלטת ועדת חברים נשארה על כנה. הנ”ל תועד בטופס דיון חריג. הוועדה תעסוק בחודשי הקיץ בכתיבת חלקה בתקנון איט”ה ומציעה את עזרתה בכתיבת חלקים נוספים בתקנון.

ועדת אינטרנט ופרסום (יעל אליעזר יו”ר, ד”ר איריס ברכוז, ד”ר אנה גולדברט): הוועדה שמה לה יעדים לשיפור ושדרוג אתר איט”ה, עידוד שיתוף פעולה בין חברי איט”ה דרך האתר, הגברת נוכחות ופרסום בפייסבוק, עידוד יזמים צעירים בתחום CBT באמצעות תחרות נושאת פרסים לפרסום מאמרים, ספרים, משחקים, אפליקציות ואמצעי טיפול נוספים. קידום נושא הרצאות מקוונות לשימוש קהילת החברים.  ועדת המשנה תבחן מספר הצעות לשיפור האתר ותפנה לוועד המרכזי לאישור התקציב.

ועדת ימי עיון וכנסים (ד”ר נפתלי הלברשטאט יו”ר, צבי ריצ’מן, ד”ר נצח גורן) החלה את עבודתה. ד”ר נצח גורן מונה לרכז את ימי העיון באזור המרכז, הועדה תסייע ותתאם עם רכזי האזורים את תוכנות ימי העיון במחוזות השונים.

ועדת קידום CBT בישראל (מירב ברקבי שני יו”ר, ד”ר נפתלי הלברשטאט, ד”ר איתי אדרס, ד”ר עופר פלד) קיימה פגישה ראשונה והחלה להציב מטרות לקידום הסיביטי בישראל בתחומים שונים.

ועדת אתיקה וביקורת (ד”ר יופ מאיירס יו”ר, ד”ר סרגי’ו מרצ’בסקי, ד”ר רות פסל) ביקשה לקבל מוועד איט”ה הגדרות לתחומי פעילותה. יום העיון הקרוב בתה”ש ישמש גם להצבעה של אסיפה של חברי איט”ה כדי לאשר את חברי הועדה לשמש כועדת ביקורת כמתבקש בהנחיות של עמותות.

סיכום הדיון וההחלטות מישיבת הוועד:

  1. חברי הועד אישרו פה אחד את הגדרות תחומי האחריות של ועדת אתיקה וביקורת.
  • א. כל גורם רשאי לפנות לועדת המשנה לאתיקה וביקורת בנושאים הקשורים להתנהלות תקינה ו/או אתית באיט”ה. ועדת משנה זו תחווה את דעתה ותעביר המלצותיה לוועד המרכזי באיט”ה.
  • ב. ועדת משנה לאתיקה וביקורת תהווה גורם מייעץ עבור הוועד המרכזי של איט”ה בדילמות אתיות והתנהלות תקינה, בנושאים הקשורים לאיט”ה
  • ג. ועדת המשנה לאתיקה וביקורת מוזמנת לצרף משקיף מטעמה לדיונים של וועד איט”ה המרכזי, בהתאם לשיקול דעתה של ועדת משנה זו. המשקיף יוכל להתייחס לסוגיות אתיות והתנהגות תקינה במהלך הדיונים ולחוות דעתו. מתוקף תפקידו, המשקיף אינו חבר הוועד המרכזי ואין לו זכות הצבעה בהחלטות הוועד המרכזי של איט”ה.
  • ד. ועדת משנה זו תהיה אחראית על ביקורת הפעילות התקינה של האגודה, בהתאם להחלטות האסיפה הכללית והוועד המנהל, בקרה על ההתנהלות הכספית ואישור הדו”ח הכספי השנתי שמוגש ע”י רו”ח של האגודה. ועדה זו תגיש דו”ח, אחת לשנה באסיפה הכללית, המבקר את פעילות האגודה וכולל מסקנות, המלצות, ומעקב אחר תיקון הליקויים.
  1. ועדת איטנטרנט ופרסום מבקשת את אישור הוועד המרכזי לבדוק הצעות מחיר לשיפור העיצוב של אתר איט”ה ושכלולו. כמו כן, ועדת המשנה מעלה רעיון לקיים תחרות נושאת פרסים לקידום יוזמות של פרסום ספרים, חומרי עזר טיפוליים, משחקים בתחום הסיביטי בארץ. הנושא אושר עקרונית ויהיה באחריות תפעולית של ועדת אינטרנט ופרסום.
  2. שינוי קטגוריות החברות באיט”ה – הוועד החל לדון בנושא מורכב זה. הדיון מתייחס לקטגוריית מומחה / מוסמך והגדרת המקצועות וההשכלה האקדמית הנדרשת וגם לקטגוריה שתאפשר למקצועות אחרים לעבור הכשרה בהפעלת התערבויות CBT בתחום עיסוקם (קרי, הכשרות בעצימות נמוכה LOW INTESITY). לנושא זה יש השלכות לגבי מסלולי הכשרה מותאמים למקצועות שונים, קריטריונים להסמכה וקבלת חברים, והשפעה על מסלולי הסמכה להדרכה. הדיון מורכב ודורש מספר מפגשים עד לגיבוש החלטות מושכלות.

ישיבת הוועד הבאה נקבעה למועד 27/5/19 (20:00 – 22:00).

ד”ר עופר פלד וד”ר אנה גולדברט

יו”רים משותפים של איט”ה