קריטריונים להכרה בקורסי הכשרה ל CBT

לפי ‘הדרישות המינימאליות’ של האגודה האירופאית לטיפול קוגניטיבי-התנהגותי (http://www.eabct.com/training.htm), דרישות שאומצו על ידי איט”ה, מטפל המעוניין לזכות בהכרה כמטפל קוגניטיבי-התנהגותי בישראל, חייב ללמוד בקורס CBT שהינו מוכר על ידי איט”ה.

לפי דרישות אלה, כל מועמד להיות מטפל CBT לפי קריטריוני איט”ה, יצטרך ללמוד לפחות 250 שעות בקורס שמקנה ידע תיאורטי: ידע אודות מחקר רלוונטי, טכניקות ושיטות טיפול קוגניטיביות-התנהגותיות, ו פרוצדורות טיפוליות. הזכאות להשתתף בקורס כזה מותנה ברקע לימודי מתאים קודם בתחומי תורות אישיות, פסיכופתולוגיה, תקשורת טיפולית, ויצירת קשר טיפולי באופן כללי.

ניתן לחלק את הקורס לשני תת-קורסים: קורס בסיסי המלמד את עקרונות היסוד של CBT ומהווה בסיס משותף לכל מי שרוצה ללמוד CBT במסגרת קורסים מוכרים על ידי איט”ה. ואחרי הקורס הבסיסי, קורס מתקדם עם דגש על הפרעות ו/או אוכלוסיות ו/או שיטות מסוימות.

בחלק התיאורטי, כל אחד משני תת-הקורסים יכלול 125 שעות אקדמיות. סך הכל 250 שעות תיאוריה

כל תת-קורס עומד בפני עצמו, כיחידה נפרדת. אפשר ללמוד את שני הקורסים ברצף או עם הפרש זמן ביניהם, כאשר בכל מקרה יש ללמוד את שני הקורסים תוך תקופת זמן שלא תעבור על חמש שנים.

היות ולפי דרישות המינימום של ה EACBT יש להוסיף לחלק התיאורטי 200 שעות של לימוד מיומנויות,אנו מציעים שלכל אחד מתת-הקורסים התיאורטיים יתווספו 100 שעות של לימוד מיומנויות. הלימוד הזה יכול להתקיים בדרכים שונות: הדרכה, צפייה בחומר אודיו-וויזואלי, קריאה, שיעורי בית, השתתפות בסדנאות וכו. וכל זה תחת פיקוח והשגחה של מארגני הקורס וכחלק אנטגראלי שלו.

לגבי תלמידים שבלימודיהם האקדמאים לתואר המוסמך או במסגרת של קורסים מוכרים אחרים כיסו את עיקר הנושאים שמכוסים בקורסים המוכרים על ידי איט”ה ולמדו את מספר השעות הדרושות, וועדה מיוחדת תבדוק את האפשרות לפטור תלמידים אלה מהצורך להשתתף באותם חלקים של הקורסים שכבר כוסו.

להלן נפרט את הקריטריונים המינימאליים המחייבים קורסים על מנת שיוכלו להיות מוכרים על ידי איט”ה כקורסים הממלאים אחרי הדרישות המינימאליות לפי ה EABCT ולפי איט”ה.

שעות הוראה פרונטאלית ומבנה הקורס
דרושות לפחות 250 שעות לימוד פרונטאלית (לא כולל שיעורי בית) אודות אבחון והערכה , שיטות טיפול, תיאוריות, מחקר, יישום קליני של טכניקות ושיטות טיפול אלה. בנספח א’ נדגים את הנושאים העיקריים שיילמדו בכל מקרה בכל קורס.

דרושות לפחות 200 שעות לימוד מיומנויות אבחוניות וטיפוליות בצורות שונות כמו: הדרכה, צפייה בחומר אודיו-וויזואלי, משחקי תפקידים ועוד. אנו מציעים שבכל אחד משני הקורסים לפחות 25 שעות של סך הכול שעות לימוד מיומנויות יוקדשו להדרכה פרטנית או קבוצתית. שעות הדרכה אלה ייחשבו כחלק של סה”כ שעות הדרכה שדרושות כדי לזכות בחברות באיט”ה . (לפירוט דרישות איט”ה לחברות ראה האתר של איט”ה)

הקורס יינתן או כקורס אחד רצוף שיכול להשתרע על פני שנתיים או יחולק לשני קורסים נפרדים כפי שהצענו למעלה, ובתנאי ששני הקורסים יילמדו תוך לא יותר מחמש שנים

מי יעבירו את הקורס
הקורס או הקורסים יועברו על ידי לפחות שני מטפלי CBT המוכרים כמומחים על ידי איט”ה. אם יהיו יותר מרצים, גם הם יהיו מטפלי CBT מומחים מוכרים על ידי איט”ה. לעת הצורך אפשר לשלב מרצים נוספים שהם מומחים בתחומם, גם כאשר הם לא מומחי CBT

מי יכול להשתתף בקורס
קורסים מוכרים על ידי איט”ה פתוחים לכל בעלי מקצוע המוכרים על ידי איט”ה כמטפלים אשר יכולים להתקבל כחברים אחרי שהם ממלאים אחרי דרישות ההכשרה (לפירוט ראה ההנחיות באתר של איט”ה

הערכת לימודים
כדי להעריך את הישגי התלמידים יש צורך בהערכה בתום הקורס: ההערכה יכולה להתקיים על ידי בחינת ידע או כתיבת עבודה מסכמת (הצגת מקרה). כמו כן חובה על מארגני הקורס לאסוף ממשתתפי הקורס משוב כתוב על הקורס. המשוב יהיה נגיש לוועדת ההכשרה המקצועית.

הדרכה מקצועית על טיפולים
כפי שצוין לעיל, בנוסף ל 250 שעות לימוד, יש צורך בלפחות 200 שעות לימוד מיומנויות. ביניהן 50 שעות הדרכה (קבוצתית או אינדיבידואלית) שהתלמידים בקורס יקבלו ממדריכים מוסמכים על ידי איט”ה, בתקופת הקורס. ניתן להתחיל הדרכה על CBT רק בתום 60 השעות הראשונות של הקורס. על מארגני הקורסים להודיע מראש ובכתב למשתתפי הקורס, מה הן הדרישות של איט”ה לגבי סך הכל שעות הדרכה הדרושות כתנאי להיות מוכר כחבר מומחה CBT באיט”ה וכמה אחוז משעות ההדרכה יינתנו במסגרת הקורס ובאיזה פורמאט (קבוצות קטנות או אינדיבידואליות).

חובת מארגני קורס מוכר
כדי לזכות בהכרה על ידי איט”ה, על מארגני הקורס למלאות טופס הכולל מידע חיוני על הקורס (ראה נספח ב’). רק לאחר שוועדת ההכשרה של איט”ה תאשר את הטופס בכתב, הקורס יוכר כקורס הכשרה מוכר.

תוקף אישור הקורס
האישור שיינתן על ידי איט”ה יהיה תקף לשלוש שנים . אחרי שלוש שנים יוגש מחדש טופס הכרה שייבחן על ידי הוועדה. אם הקורס ממשיך לעמוד בקריטריונים הקורס יזכה מחדש להכרה.

חריגים
בכל מקרה של בעיה, שאלה, שלא מכוסה על ידי ההנחיות או שלגביהן קיים ספק, וועדת חריגים שתמונה על ידי הנהלת איט”ה תכריע.

readmore