ACT: עקרונות, אתגרים וכלים מעשיים/ ד”ר יפתח יובל

הסדנא תתמקד ב- Acceptance and Commitment Therapy (ACT), שהיא הגישה הרחבה והמשפיעה מבין טיפולי “הגל השלישי” ב- CBT. ACT הינה גישה טרנס-דיאגנוסטית אשר אינה כבולה להגדרות המקובלות של הפרעות הנפש, ולכן טיפולים הנגזרים ממנה יכולים להתאים למגוון רחב של קשיים ובעיות. מטרת הטיפול ב-ACT הינה העצמת הגמישות הפסיכולוגית, כלומר לסייע לקליינטים לחיות את חייהם ולנוע בכיוונים החשובים להם יחד עם המחשבות, התחושות, הדחפים והרגשות המעיקים עליהם, וזאת תוך נטישת הנסיונות להאבק ולשלוט בהם, ובעיקר מבלי לחכות שהם ייפתרו או ייעלמו. יעילות הטיפול ב-ACT תלויה בכך שהקליינטים אכן יהיו מוכנים לנטוש את “אסטרטגיות השליטה” המושרשות האלה, וכן בהעברה אפקטיבית וברורה של שאר עקרונות הגישה הזו, אשר אינם תמיד אינטואיטיביים וקלים להבנה והפנמה. בסדנא יוצגו העקרונות המרכזיים של ACT, והיא תתמקד בעיקר באתגרים המאפיינים את השלבים הראשונים של הטיפול, הנובעים בראש ובראשונה מהצורך לתרגם את התיאוריה הרחבה והידע המדעי עליהם מושתתת גישה זו ולהתאימם לצרכי הפרקטיקה האידיוסינקרטית הטיפולית.
הסדנא הינה סדנא קצרה. היא פתוחה לכל, אך היכרות קודמת עם ACT רצויה.
ד”ר יפתח יובל הינו חבר בסגל המרצים של המגמה הקלינית בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרו עוסק בין השאר בבדיקה של רכיבי טיפול קוגניטיביים התנהגותיים, ובמיוחד אלה הקשורים לגישת ACT.
פריט ביבליוגרפיה מומלץ:
יובל, י. (2011). טיפול באמצעות קבלה ומחוייבות (ACT): תיאוריה ופרקטיקה. בתוך: טיפול קוגניטיבי התנהגותי: עקרונות טיפוליים (ע”מ 353-384). עורכים: צ. מרום, א. גלבוע.

פירוט הסדנאות בכנס איט"ה 2017

סדנאות קצרות יום ראשון 19/2/17 11:00 - 18:00  (6 שעות)