Israelashvili, M., & Romano, J. L

Israelashvili, M., & Romano, J. L. (Eds.) (2017). The Cambridge Handbook of International Prevention Science. Cambridge, UK: Cambridge University Press. (1065 pp.).

מדע המניעה הינו התחום העוסק במניעת התעוררות של בעיות ו/או במניעת ההחמרה של בעיות קיימות ובצידן בנושא של טיפוח כישורים ותפיסות מקדמות. הספר נועד לתת לקורא תמונה עדכנית על הידע העכשווי בתחום מדע המניעה, הן ברמה העקרונית והן ברמה הפרקטית. בספר שני חלקים עיקריים: (1) סקירה הידע העיוני הכללי הקיים לגבי אספקטים שונים של מדע המניעה (למשל: תכניות התערבות בקרב הורים לצורך קידום התפתחות תקינה של ילדים; עקרונות ההתערבות הפסיכולוגית במקרה של אסונות טבע) (2) תיאור של התערבויות מניעתיות שהופעלו במדינות שונות בעולם, תוך ניתוח המאפיינים הייחודים לכל מניעה בגינם תכנית המניעה הנדונה קיבלה את האופי הייחודי לה (למשל: מניעת התנהגות אובדנית בהודו; טיפוח כישורי התמודדות באוסטרליה). הספר כולל 43 פרקים, שנכתבו על ידי למעלה מ- 110 מדענים מובילים בעולם ומכיל 1065 עמודים. הספר מעשיר את הקורא בעקרונות ובהמחשות מגוונות, שרבות מהן נובעות וקשורות לגישה הקוגניטיבית-התנהגותית והוא עשוי להאיר את עיני הקורא ולציידו בתובנות עיוניות ומעשיות חשובות.